06 - 39 38 98 27
info@debakmakker.nl | Badweg 2a, 8465 NN Oudehaske

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door en met De Bakmakker, gevestigd te Oudehaske, gemeente De Fryske Marren, hierna aan te duiden met Bakmakker, gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verbintenissen, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en met instemming van Bakmakker schriftelijk is afgeweken.


Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een order door Bakmakker wordt geaccepteerd.
2.2 Acceptatie kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien niet binnen 8 dagen na ontvangst door Bakmakker van een order aan de koper/opdrachtgever schriftelijk is meegedeeld dat de order niet geaccepteerd is.

Artikel 3 Prijzen
3.1 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koopopdracht/reparatie geldende prijzen.
Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, heeft Bakmakker het recht deze door te berekenen.

Artikel 4 Betaling
4.1 Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de automatische transmissie of de onderdelen of nader verrichte diensten.
Bakmakker kan evenwel eenzijdig beslissen, indien er geen contante betaling heeft plaatsgevonden, een termijn van 14 dagen toe te staan.
4.2 Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. De koper/opdrachtgever is dan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.
4.3 Bij niet-tijdige betaling verkeert de koper/opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Bakmakker gerechtigd om de wettelijke rente over het nog verschuldigde bedrag van de factuur in rekening te brengen. Tevens zal de koper/opdrachtgever alsdan gehouden zijn de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Bakmakker. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,--.

Artikel 5 Levering
5.1 De aflevering geschiedt vanaf de werkplaats, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Indien de koper/opdrachtgever weigert de zaak op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen of is de koper/opdrachtgever door aan hem toe te rekenen omstandigheden niet in staat de zaak in ontvangst te nemen, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en komen de extra kosten, waaronder opslagkosten, conform het bij Bakmakker c.q. ter plaatse geldende tarief voor rekening van de koper/opdrachtgever.

Artikel 6 Risico-overgang
6.1 Het risico voor de zaak is voor de koper/opdrachtgever vanaf het moment van aflevering, zoals bedoeld in artikel 5.1.
6.2 De wijze van transport wordt door Bakmakker bepaald. Zaken reizen steeds voor het risico van de koper/opdrachtgever, ongeacht of het transport al of niet franco geschiedt en ongeacht of dit van of naar Bakmakker plaatsvindt.
Verzekering kan plaatsvinden op verzoek en voor rekening van de koper/opdrachtgever. Bepalingen, opgenomen in de condities van de vervoerder, kunnen geen afbreuk doen aan het in dit lid bepaalde.

Artikel 7 Vervangen materialen
7.1 Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van Bakmakker zonder dat de koper/opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 8 Garantie
8.1 Bakmakker garandeert de goede uitvoering van de door haar aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van 3 maanden, voor deelreparaties geld een termijn van 1 maand, alle te rekenen vanaf factuurdatum. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht.
8.2 Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
8.3 De aanspraken op de garantie vervallen, indien:
a. De koper/opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Bakmakker daarvan in kennis stelt;
b. Bakmakker niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van Bakmakker werkzaamheden hebben verricht, die in verband staan met de door Bakmakker verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

d. de transmissie door oneigenlijk gebruik / overbelasting / verkeerde afstelling defect is geraakt.
Het hiervoor onder B en C gestelde is niet van toepassing, indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil, zoals dit in het bedrijf van Bakmakker geldt.
8.4 Aansprakelijkheid van Bakmakker bedoeld in de voorafgaande leden beloopt ten hoogste het door de koper/opdrachtgever aan Bakmakker betaalde of verschuldigde bedrag ter zake van de betrokken werkzaamheden en leveranties .
De aansprakelijkheid van Bakmakker eindigt, zodra aan de door haar bewerkte onderdelen zonder haar toestemming reparaties of veranderingen zijn of worden uitgevoerd.
8.5 Garantie wordt verstrekt aan de koper/opdrachtgever en geldt niet voor de eerst opvolgende rechtverkrijgende.
8.6 Enige verdere of andere garantie of aansprakelijkheid, ook voor eventuele schade welke het gevolg is van onjuist verrichte werkzaamheden of van gebreken aan geleverde onderdelen neemt Bakmakker niet op zich. De betreffende garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot het verkochte en strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken al dan niet van derden, ten gevolge van het breken of defect raken van de transmissie of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke verdere kosten dan ook, die hieruit voor de koper /opdrachtgever mochten ontstaan.

8.7 Enige verdere of andere garantie of aansprakelijkheid, ook voor eventuele schade welke het gevolg is van onjuist verrichte werkzaamheden of van gebreken aan geleverde onderdelen neemt Bakmakker niet op zich. De betreffende garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot het verkochte en strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken al dan niet van derden, ten gevolge van het breken of defect raken van de automatische transmissie of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke verdere kosten dan ook, die hieruit voor de koper /opdrachtgever mochten ontstaan.
8.8 De tenuitvoerlegging van de garantie wordt opgeschort bij het niet nakomen van enige betalingsconditie door de koper/opdrachtgever.

8.9 Garantie blijft gelden vanaf eerste factuurdatum, eventueel later uitgevoerde werkzaamheden verlengen deze termijn niet, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Schaden, daaronder te begrijpen vervolgschade met betrekking tot ter reparatie aangeboden (complete) automatische transmissie en componenten komen voor rekening van opdrachtgever, althans voor zover deze niet door de verzekering van Bakmakker zijn gedekt.

9.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten.

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren.

 

Artikel 10 Ontbinding
10.1 De overeenkomst wordt geacht ontbonden te zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn, op het tijdstip waarop de koper/opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1 Op alle overeenkomsten tussen de koper/opdrachtgever en Bakmakker, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

KvK Leeuwarden 01149624

 

 

 

 

 

Copyright 2021 BAKMAKKER | Algemene Voorwaarden | Ontwerp: webdesignheeg.nl